10 Days of a Good Man (2023)

  • ไม่เป็นพิษเป็นภัย, เสียสละ, ไว้ใจได้, มีคุณธรรม, มีศีลธรรม และมีประโยชน์ในการเป็นคนดีอย่างแน่นอน เพราะการเป็นคนดีไม่เพียงแค่หมายถึงการไม่ทำร้ายใคร แต่ยังเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ดีต่อผู้อื่น การเป็นคนดีจะเริ่มต้นจากการเสียสละ เช่น ให้ความสำคัญแก่คนอื่นเสมอ จากนั้นคุณจะพบว่าการมีคุณธรรมและศีลธรรมจะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การเป็นคนดีจะส่งผลให้เราได้รับความเคารพและความปรารถนาจากผู้อื่น ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง