Crows Zero 1 (2007) โคร์ว ซีโร่ เรียกเขาว่าอีกา ภาค 1

  • Crows Zero 1 เรียกเขาว่าอีกา ภาค 1 โรงเรียนมัธยมปลายชาย สุซุรัน หรือมีชื่อเรียกเล่นๆ ว่า “โรงเรียนของบรรดาอีกา” (The School of Crows) สุซุรัน คือโรงเรียนไม่ประสบความสำเร็จที่สุด เป็นโรงเรียนที่ชอบใช้ความรุนแรงกันที่สุดในประเทศ บรรดานักเรียนจะถูกเรียกว่า “อีกา” พวกเขาจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยๆ

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง