Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023) รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล 3

  • ปีเตอร์ ควิลล์เป็นคนที่รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเมื่อเขาสูญเสียกาโมราในภาค “รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล 3” กาโมราเป็นสมาชิกที่สำคัญของทีมของเขาที่ใช้เวลานานในการรวบรวมมา ปีเตอร์มีภารกิจที่สำคัญคือการปกป้องจักรวาลและหนึ่งในจักรวาลของเขา หากภารกิจนี้ไม่สำเร็จ อาจเป็นจุดจบของการ์เดี้ยน ซึ่งปีเตอร์เป็นลูกแรคคูนตัวน้อยที่ต้องพยายามทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง