Midnight s Children (2012) ปาฏิหาริย์ทารกรัตติกาล

  • “Midnight’s Children” เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของเด็กคู่หนึ่งที่เกิดในช่วงเวลาที่อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ในยุคที่ไม่เหมือนกับรุ่นพ่อแม่ของพวกเขา ผ่านผู้บรรยาย “ปาฏิหาริย์ทารกรัตติกาล” เราได้รับรู้ถึงการเกิดของเด็กคู่นี้ในช่วงเวลาที่อินเดียได้รับเอกราช และเรื่องราวก็ย้อนกลับไปถึงปี 1917 ที่ซึ่งปู่ของเขา ดร.อาดัม อาซิซ กำลังสาธิตการใช้สมองเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ผ่านเรื่องราวของเด็กคู่นี้ เราได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และสังคมในอินเดีย

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง