Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo (2022)

  • ด้วยดนตรีและข้อความ Racionais MC “Racionais MC’s: From the Streets of São Paulo” กลุ่มฮิปฮอปทรงอิทธิพลได้เปลี่ยนบทกวีข้างถนนให้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังในบราซิลและที่อื่น ๆ

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง