Scala (2022) ที่ระลึกรอบสุดท้าย

  • การติดตั้งไฟแบบย้อนยุคอื่นๆ เกิดขึ้นเมื่อม่านหอประชุมถูกดึงลงและก่อนที่จะมีการคลายเกลียวที่นั่งและดำเนินการออก การติดตั้งไฟแบบย้อนยุคเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือที่เก่าแก่หรือไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบัน เช่น การใช้สายไฟที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหรือเครื่องจ่ายไฟที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีที่ใช้ในปัจจุบัน การติดตั้งไฟแบบย้อนยุคอื่นๆ เป็นการสร้างความทรงจำถึงวิถีชีวิตในอดีตและเป็นการสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง