Voices of the New Gen (2022) เสียง (ไม่) เงียบ 2022

  • ภาพยนตร์สั้นคุณภาพ “เสียง (ไม่) เงียบ 2022” เป็นผลงานที่รวบรวมโดยสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย โดยมีการร่วมมือของนิสิตนักศึกษาจาก 4 สถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย เป้าหมายของภาพยนตร์สั้นนี้คือการเผยแพร่เสียงของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปะทะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวัน โครงการ “หนังเลือกทาง” ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคิดที่เป็นอิสระในสื่อภาพยนตร์ได้อย่างเต็มที่ ภาพยนตร์สั้นคุณภาพนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการภาพยนตร์ไทย

ตัวเล่นหลักตัวเล่นสำรอง